Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Puławy

Deklaracja dostępności

1. Wstęp oraz nazwa podmiotu publicznego

Urząd Gminy Puławy (ul. Dęblińska 4, 24-100 Puławy, tel: +48 81 887 41 21, fax: +48 81 887 41 22, email: sekretariat@pulawy.gmina.pl), zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej: Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Puławy.

2. Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2013-01-13.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-01-12.

3. Dane kontaktowe

W przypadku utrudnień w dostępności strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Radosław Kosmala Sekretarz Gminy Puławy, e-mail: radoslaw.kosmala@pulawy.gmina.pl. Można także zadzwonić na numer telefonu +48 81 889 05 27. Tą samą drogą można złożyć wniosek o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargę na niewystarczające zapewnienie dostępności.

4. Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
Na stronie część dokuemntów zamieszczono jako skan wersji papierowej,
Udostępnione materiały wideo nie posiadają transkrypcji tekstowej,
Fragmenty treści strony będące faktycznie listami elementów nie są zdefiniowane w kodzie strony jako listy,
Na stronie nie określono prawidłowej wartości celu danych wejściowych,
Na stronie nie istnieją mechanizmy pozwalające na pominięcie bloków,
Nie zawarto poprawnie sformułowanego tytułu opisowego strony internetowej,
Na stronie nie występuje ostrzeżenie przed otwarciem nowego okna/zakładki w przeglądarce.
Wyłączenia:
niektóre niedostępne dokumenty zostały wytworzone przez podmioty zewnętrzne.
Skróty klawiaturowe
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. 

Ułatwienia na stronie podmiotowej BIP:

  • podwyższony kontrast (kontrastowe tło, elementy graficzne, wyszczególnione elementy nawigacyjne zawierające wyraźny focus w postaci ramki widocznej w trakcie nawigacji za pomocą klawiatury),
  • możliwość powiększenia/pomniejszania wielkości tekstu na stronie,
  • uporządkowana przejrzysta mapa strony,
  • artykuły, sekcje zawierają nagłówki ułatwiające nawigację za pomocą klawiatury,
  • treść artykułów, publikacji dostępna jest z poziomu menu uporządkowanego w postaci hierarchicznej listy, w której każdy element jest aktywnym odnośnikiem do opisywanej pozycji menu, menu dostępne również za pomocą skrótów klawiaturowych,
  • strona internetowa dostosowana do łatwego powiększania z poziomu menu przeglądarki.

5. Data sporządzenia Deklaracji Dostępności oraz metoda przygotowania

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-21. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Gmina Puławy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do "https://ugpulawy.bip.lubelskie.pl/" strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Puławy.
Deklarację poddano ostatnio przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-03-03.
Deklarację zaktualizowano na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: Centrum Bezpieczeństwa Informatycznego. 
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Radosław Kosmala email radoslaw.kosmala@pulawy.gmina.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (81) 889-05-27.
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

6. Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Link do strony internetowej "https://www.rpo.gov.pl/" Rzecznika Praw Obywatelskich.

7. Skróty klawiaturowe

Wykorzystanie skrótów klawiaturowych ułatwia korzystanie z serwisu. Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

8. Dostępność architektoniczna

Urząd Gminy Puławy, Dęblińska 4, 24 – 100 Puławy
W budynku znajdują się 2 wejścia. Jest podjazd dla wózków.
Brak windy. Schody i korytarze spełniają normy szerokości. Schody mają spocznik.
Są pochylnie. Brak platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
Jest 1 miejsce parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych.
Prawo wstępu z psem asystującym nie zostało uregulowane.
Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
Brak toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych.
Jest możliwość wyjścia do osoby z niepełnosprawnościami.

9. Obsługa osób z niepełnosprawnościami

Władze Gminy Puławy podejmują wszelkie działania aby zapewnić załatwianie spraw w Urzędzie Gminy Puławy przy ulicy Dęblińskiej 4. W celu ułatwienia poruszania się na wózku inwalidzkim służy podjazd z barierkami oraz drzwi wejściowe przez, które może przejechać wózek inwalidzki. Na parterze budynku znajduje się Wydział Podatków i Opłat Lokalnych oraz Kancelaria. W Kancelarii można złożyć podanie a także zgłosić potrzebę kontaktu z pracownikiem Urzędu Gminy Puławy, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach lub Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych. Pracownicy, jeśli jest konieczność schodzą do kancelarii w celu przeprowadzenie indywidualnej rozmowy.

10. Aplikacje mobilne

Brak aplikacji mobilnych.

11. Informacje dodatkowe

Organ nadzorujący: Wójt Gminy Puławy

adres: 24-100 Puławy ul. Dęblińska 4

e-mail: sekretariat@pulawy.gmina.pl

telefon: 81 889 05 25